Shigenarian Hokkaido Tour '01 in winter


前編〜渡道、クロカン【除雪概論第二】

後編〜スノーシュー、帰国【除雪概論第三】