Jazz & Adult Pops / Mellie Sahara
     

 
Pf / Shouji Ito.  Ba / Takashi Mase. Hiroto Hibino.(love)  Dr / Yasuhiro Otsu.