Last update:March 2, 2010
ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩺ᩉᩖᩰᨯᨼᩬᩁ᩠ᨲ᩺ᨲᩫ᩠ᩅᨾᩮᩥᩬᨦ
Tai Tham (Lanna) Unicode Font

Download Lanna Alif version 1.03

Download Lanna Alif version 1.03 + Keyman keyboard

The best browser to use this font is Firefox

Other Style(s)

Chiangsaen Alif

Created by Alif Silpachai
ᨽᩣᩇᩣᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦᨸᩮ᩶ᩢ᩠ᨶᨽᩣᩇᩣᨴᩦ᩵ᨩᩣ᩠ᩅᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᩋᩪ᩶ᨠᩢ᩠ᨶ
ᩈᩣ᩠ᩅᨩᩭᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵

ᨢ᩶ᩣᨧᩮᩢ᩶ᩣᨸᩮᩢ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅᨩᩭᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵
ᩉ᩠ᨾᩯᨷᩴ᩵ᩬᨴᩮᩢ᩵ᩣᨯᩲᨠᩴ᩶ᩬᨧᩡᨸᩮᩢ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅᩃᩯ᩠᩶ᩅ
ᨲᩧ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨾᩦᨷ᩵ᩤ᩠ᩅᨾᩣᩋᩯ᩠᩵ᩅ ᨾᩣᩋᩪ᩶ᨾᩣᨪᩯ᩠ᩅ ᨸᩮᩢ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᩃᨻᩪᩁ
ᨢ᩶ᩣᨧᩮᩢ᩶ᩣᨧᩡᩮᩃᩥᩬᨠᩋᩮᩢᩣᨹᩱ
ᩋ᩶ᩣᩭᨷ᩵ᩤ᩠ᩅᨩᩭᨦᩁᩣᩭᨩᩨ᩵ᨠᩯ᩠᩶ᩅᨾᩣᩃᩪᩁ
ᩋ᩶ᩣᩭᨠᩬᨦᨤᩫ᩠ᨶᨻᩯ᩵ᨢᩭᩅᨨᩩᨶ ᩋ᩶ᩣᩭᨤᩴᩣᩋ᩶ᩣᩭᨾᩪᩁ ᩋ᩶ᩣᩭᩈᩫ᩠ᨾᩋ᩶ᩣᩭᨾᩦ
ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᨷᩬᨠᩅ᩵ᩤᨧᩡᨾᩣᨢᩴᩬᨢ᩶ᩣᨧᩮᩢ᩶ᩣᨠᩴᩬᩁᩴᩬᨾᩣᩃᩯ᩠᩶ᩅᨸᩮᩢ᩠ᨶᨸᩦ
ᨻᩴ᩵ᩬᨾᩯ᩵ᨳ᩶ᩣᨸᩪᩈᩁᩦᩋ᩶ᩣᩭᨷ᩵ᩤ᩠ᩅᨲᩫ᩠ᩅᨯᩦᩉᩣᩭᨪᩯ᩠ᨷᩉᩣᩭᩈᩬᩭ
ᨢ᩶ᩣᨧᩮᩢ᩶ᩣᨷᩴ᩵ᩬᨩᩮᩥ᩵ᩬᩋᩉᩯ᩠ᨾᩃᩯ᩠᩶ᩅ ᨧᩡᨲᩯ᩠᩵ᨦᨠᩢ᩠ᨷᨾᩯ᩠᩶ᩅᨸᩱᩀᩪ᩵ᨸᩖᩣᩭᨯᩬᩭᨢᩣᩭᨹ᩶ᩣ ᨢᩣᩭᨻᩮᨩ᩠ᩁ᩺ ᨢᩣᩭᨻᩖᩬᩭᨢᩣᩭᩉ᩠ᩅᩯᩁᨢᩣᩭᩈᩕᩬᩭᩀᩪ᩵ᨷᩫ᩠ᨶᨯᩬᩭᨸᩩᨿ