Paper Buses - Kyoto, Osaka and Vicinity


 1. Toyama District Railway   Fuji 3E  00/05/08
 2. Toyama District Railway   Nissan U690  00/05/08
 3. Teisan-Konan Kotsu Mitsubishi-B35 Bus  02/11/10
 4. Shiga Kotsu Mitsubishi MAR Bus  02/11/10
 5. Oumi Railway FHI 7E Bus  02/11/10
 6. Nishi-Nihon JR Bus  Hino Blue-Ribbon HT  02/06/30
 7. Tango Kairiku Kotsu Bus Isuzu Cubic LV  03/07/21  
 8. Keifuku Bus Hino Rainbow RJ  02/08/12
 9. Kyoto Bus FHI 7E  02/08/12
 10. Kyoto Bus Hino RB10  08/12/07  New 1810000 access memorial
 11. Kyoto City Transit Authority  Nishi-Nihon Body 58MC  00/07/05
 12. Kyoto City Transit Authority  Hino Blue-Ribbon HIMR  01/09/24
 13. Kyoto City Transit Authority  Hino Blue-Ribbon Non-Step  03/02/23 140000 access memorial
 14. Kyoto City Transit Authority  Isuzu Cubic LV  01/09/16
 15. Kyoto City Transit Authority  Isuzu Erga-Mio Non-Step  01/10/06
 16. Kyoto City Transit Authority  Isuzu Erga Non-Step  03/09/21  230000 access memorial
 17. Kyoto City Transit Authority  Nishi-Nihon Body 96MC Non-Step  01/06/11
 18. Osaka City Transit Authority  Nishi-Nihon Body 96MC Non-Step  00/12/11
 19. Osaka City Transit Authority  Isuzu Cubic LV  01/08/26
 20. Takatsuki City Transit Authority  Isuzu LV NSK 58MC   04/10/17  590000 access memorial
 21. Hankyu Bus  Nishi-Nihon Body 58MC  00/07/05
 22. Hankyu Bus  Nishi-Nihon Body 53MC  03/07/06  180000 access memorial
 23. Hankyu Bus  Nishi-Nihon Body 96MC Non-Step  03/08/22
 24. Kinki Electric Railway Isuzu Erga-Mio Bus  00/10/24
 25. Kinki Electric Railway Hino Blue-Ribbon  02/08/24 
 26. Amagasaki City Transit Authority  Nishi-Nihon Body 96MC Non-Step  03/08/22  220000 access memorial
 27. Kobe City Transit Authority  Isuzu Cubic LV  02/01/26
 28. Kobe City Transit Authority  Isuzu BX131  06/08/13    970000 access memorial
 29. Sanyo Electric Railway Isuzu Cubic LV  02/03/17
 30. Sanyo Electric Railway Isuzu Journy LR  02/04/07
 31. Shinki Bus Mitsubishi Aero-Star type-M  02/03/09
 32. Nankai Electric Railway Hino Blue-Ribbon Non-Step Bus  02/03/09
 33. Nankai Electric Railway Hino Liesse  02/08/24
 34. Nara Kohtsu  Isuzu Cubic Non-step  03/09/21 
 35. Nara Kohtsu  Teikoku-Isuzu BXD30  00/03/14
 36. Nara Kotsu Hino RC321   05/06/05 660000 access memorial
 37. Mie Kotsu Isuzu Cubic LV    01/08/11
 38. Mie Kotsu B-Express Isuzu Cubic LV  01/07/29
 39. Mie Kotsu FHI 5E  01/09/16
 40. Mie Kotsu FHI 7E  01/10/14
 41. Mie Kotsu Isuzu Cubic Non-Step  01/08/05