Paper Buses - Tokyo and Vicinity


 1. Kan-Etsu Kohtsu  Hino Blue-Ribbon RU  00/04/10
 2. Joumou Electric Railway Hino BH15  02/01/13
 3. Ibaraki Kotsu Fuji Heavy Industry 5E  01/06/04
 4. Ibaraki Kotsu Fuji Heavy Industry 7E  02/09/29
 5. JR-Bus Kanto  Hino Blue-Ribbon HT  02/06/30
 6. JR-Bus Kanto  Hino RE  03/12/30   330000 access memorial
 7. JR-Bus Kanto  Mitsubishi Aerobus  03/12/20   300000 access memorial
 8. Kanto Railway Bus Isuzu Erga Non-Step  03/01/19  130000access memorial
 9. Kanto Railway Bus Mitsubishi Aero-Star Type-K  03/01/19
 10. Keisei Electric Railway Isuzu Non-Step Bus  01/02/06
 11. Keisei Electric Railway FHI 7E Non-Step Bus  02/04/21
 12. Keisei Electric Railway VOLVO-FHI Articulated Bus  01/09/24
 13. Keisei Electric Railway VOLVO-FHI Articulated Bus (Front part)  01/09/24
 14. Keisei Electric Railway VOLVO-FHI Articulated Bus (Rear part)  01/09/24
 15. Keisei Electric Railway Keisei-Body MC42  02/11/24 
 16. Keisei Electric Railway Mitsubishi Aero-Bus 03/05/24 
 17. Keisei Town Bus FHI 5E Isuzu   03/11/03 
 18. Chiba Bus Lines Hino Blue-Ribbon HT  02/04/21
 19. Chiba Chuo Bus Mitsubishi MS726S FHI HD-I  04/11/14  600000 access memorial
 20. Chiba Chuo Bus Mitsubishi U-MS826P FHI 7HD  06/03/26   910000 access memorial
 21. Tokyo Bay-City Kotsu Isuzu Cubic LV  01/11/23
 22. Tokyo Airport Limousine Mitsubishi Aero-Bus 03/05/24 
 23. Tokyo Airport Limousine Hino Blue-Ribbon RU 04/08/10
 24. Tobu Railway  Hino Blue-Ribbon HU  00/06/27
 25. Tobu Railway  Hino Blue-Ribbon City  01/02/06
 26. Tobu Railway  Hino Blue-Ribbon City Non-Step  03/02/01 
 27. Seibu Railway Bus Fuji Heavy Industry Non-Step  01/01/02
 28. Seibu Railway Bus Fu Heavy Industry 7E 3-door  01/10/06
 29. Seibu Railway Bus Isuzu ERGA one-step  02/06/15
 30. Kokusai Kogyo Bus Isuzu Cubic LV  01/02/26
 31. Kokusai Kogyo Bus Isuzu Erga-Mio  01/07/22
 32. Kokusai Kogyo Bus Isuzu Erga Non-Step  01/11/03
 33. Kokusai Kogyo Bus Isuzu TSD40  02/01/13   50000 access memorial
 34. Kokusai Kogyo Bus Isuzu BU  02/11/24  
 35. Tokyo Transit Authority  Hino Blue-Ribbon HU  00/07/10
 36. Tokyo Transit Authority  Hino Rainbow RJ  01/05/07
 37. Tokyo Transit Authority  Hino Rainbow RJ (2)  01/08/13
 38. Tokyo Transit Authority  Hino Rainbow HR Non-Step    02/05/12
 39. Tokyo Transit Authority  Isuzu Cubic LV  01/05/07
 40. Tokyo Transit Authority  Mitsubishi Non-Step  01/02/26
 41. Tokyo Transit Authority  Isuzu Non-Step  00/11/21
 42. Kanto Bus  Nissan UG590 FHI   11/09/04 New 2040000 access memorial
 43. Kanto Bus  FHI 7E     01/11/03
 44. Kanto Bus  FHI 3E     03/02/01 
 45. Kanto Bus Hino Rainbow HR Non-Step  03/01/19
 46. Keio Electric Railway  Mitsubishi Aerostar Type-M  01/05/21
 47. Keio Electric Railway  Mitsubishi Aerostar Type-M(2)  01/09/16
 48. Keio Electric Railway  Hino Blue Ribbon HU  01/08/13
 49. Keio Electric Railway  Hino Blue Ribbon HU (2)  01/08/26
 50. Keio Electric Railway  Hino Rainbow Non-Step  01/10/14
 51. Keio Electric Railway  FHI 7E  01/08/26
 52. Keio Electric Railway  FHI Non-Step Bus  01/09/02
 53. Keio Electric Railway  Mitsubishi No-step Bus  01/08/26
 54. Keio Electric Railway  Nish-Nihon Body 96MC  01/01/02
 55. Keio Bus Nishi-Nihon Body Non-step Bus  01/08/26
 56. Keio Bus  Hino Rainbow Non-Step  01/10/14
 57. Keio Bus  FHI 7E   01/11/03
 58. Tama Bus  FHI 7E 01/09/24
 59. Nishi-Tokyo Bus Nishi-Nihon Body Non-step Bus  01/09/02
 60. Nishi-Tokyo Bus FHI Non-step Bus  01/09/16
 61. Nishi-Tokyo Bus FHI 5E  02/03/17 
 62. Nishi-Tokyo Bus  Hino Rainbow RJ  00/03/21
 63. Nishi-Tokyo Bus  Isuzu Cubic LV  02/01/26 
 64. Nishi-Tokyo Bus  Isuzu BXD50 ('Yuyake-Koyake' Sunset)  00/03/13
 65. Odakyu Bus FHI 5E  02/03/02
 66. Odakyu Bus FHI R12 Isuzu BA  03/11/03   260000 access memorial
 67. Odakyu Bus  Mitsubishi Non-Step Bus  02/08/12
 68. Odakyu Bus  Sister Princess Wrapped Mitsubishi Non-Step Bus  02/08/12
 69. Odakyu Bus  Isuzu Erga-Mio  01/03/21
 70. Odakyu Bus Isuzu BXD30  02/01/13
 71. Kawasaki City Transit Authority  Hino Blue-Ribbon Non-Step  00/10/1
 72. Kawasaki City Transit Authority  Mitsubishi New Aero-Star 00/06/27
 73. Kawasaki City Transit Authority  FHI 7E   01/04/09
 74. Kawasaki City Transit Authority  Mitsubishi Aero-Star Type-K  01/09/16
 75. Kawasaki City Transit Authority  Mitsubishi Aero-Star Type-M  01/10/06
 76. Kawasaki City Transit Authority  Nissan Diesel UA NSK 96MC  07/02/17@ 1030000access memorial
 77. Kwasaki-Tsurumi Rinko Bus   Isuzu Cubic LV  00/03/06
 78. Kwasaki-Tsurumi Rinko Bus  Isuzu Cubic Non-Step  02/07/20 
 79. Kwasaki-Tsurumi Rinko Bus  Isuzu BU  00/07/10
 80. Kwasaki-Tsurumi Rinko Bus  Isuzu LV FHI 5E  05/08/16Kwasaki-Tsurumi Rinko Bus  Isuzu LV FHI 5E (2)  05/08/16  7500000 access memorial
 81. Kwasaki-Tsurumi Rinko Bus  Hino Blue-Ribbon HT (Dream Continent)  01/12/23 
 82. Kwasaki-Tsurumi Rinko Bus  Hino Blue-Ribbon City Hybrid  07/05/06 @1120000 access memorial
 83. Izu-Hakone Railway  Fuji 5E  00/03/13
 84. Hakone-Tozan Railway  Hino Rainbow RJ  00/03/09
 85. Hakone-Tozan Railway Mitsubishi New Aero-star  01/08/11
 86. Hakone-Tozan Railway Isuzu CJM  02/05/01
 87. Fuji Kyuko Railway  Hino Blue-Ribbon HU  00/04/03
 88. Fuji Kyuko Railway  Hino Blue-Ribbon HU(2)  03/06/07