matsumo,matsumo2,R-09,EDIROLCLive Recording,, matsumoto,matumotoC
English Japanese

Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next

Live Recording & Movie (10)

Last Update: 2014. 4.30
Live Recording: Daini-Nakazato-Fumikiri of Yamanote-sen
Date: 2010. 1.11
Place: Kita-ku in Tokyo
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01-11Yamanotesen-Fumikiri01.mp3(1.87MB)

Live Recording: Touhoku/Nagano-Shinkansen
Date: 2010. 1.12
Place: Kita-ku in Tokyo
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01- 11Tabata-Nishinippori_Shinkansen01.mp3(1.28MB)

Live Recording: Suikinkutsu
Date: 2010. 1.20
Place: Shinju-in in Bunkyou-ku
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01- 20Shinjuin01.mp3(2.40MB)

- Live Recording: Subway
Date: 2010. 1.22
Place: Touzai-Line
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01-22Touzaisen01.mp3(2.57MB)

Live Recording: Kanasugi-Fumikiri
Date: 2010. 1.23
Place: Jouban-Line in Arakawa-ku
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound files>
2010-01-23Kanasugi-Fumikiri01.mp3(825KB)
2010-01-23Kanasugi-Fumikiri02.mp3(1.09MB)


Live Recording: Toden
Date: 2010. 1.24
Place: Arakawai-Line in Toshima-ku
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01-24Toden-Takatobashi01.mp3(828KB)

Live Recording: JR Yamanote-sen Line
Date: 2010. 1.25
Place: in Train
Machine: Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01-25Yamanotesen01_SugamoEki_OotsukaEki_4ch.mp3(1.86MB)

Live Recording: JR Yokosuka-sen Line
Date: 2010. 1.26
Place: in Train
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound files>
2010-01- 26Yokosukasen01_TotsukaEki_OofunaEki.mp3(3.03MB)
2010-01- 26Yokosukasen02_OofunaEki_Hasha.mp3(4.46MB)

Live Recording: Daiichi-Enkakuji-Fumiki Railway Crossing
Date: 2010. 1.26
Place: near JR Kitakamakura-eki Station
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01- 26YokosukaSen_DiichiEnkakujiFumikiri01.mp3(1.57MB)
Live Recording: Bird's Songs
Date: 2010. 1.26
Place: Gion-ya in Kamakura-shi
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01-26GionYama01.mp3(1.25MB)

Live Recording: Jujou Fumiki Railway Crossing
Date: 2010. 1.27
Place: near JR Jujou-eki Station
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01-27JujouEki_Fumikiri01.mp3(2.39MB)

Live Recording: Mamemaki of Setsubun
Date: 2010. 2. 3
Place: Nedu-Jinja in Bunkyou-ku
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-02-03Nedu-jinja01.mp3(2.24MB)

Movie: Penguins
Date: 2010. 3.18
Place: Ueno Doubutsuen Zoo in Tokyo
Machine:
Canon: PowerShot SX10IS

<movie files>
2010-03-18Ueno-Doubutsuen_Penginno-Sanpo01.flv(2.88MB)
2010-03-18Ueno-Doubutsuen_Penginno-Sanpo02.flv(5.38MB)


Live Recording: Chikatetsu Touzai-sen Line Subway
Date: 2010. 3.26
Place: in Train
Machine:
Zoom: H2 (24bit/96KHz)

<sound file>
2010-03- 26Touzaisen_KasaiEki_TouyouchouEki.mp3(6.91MB)Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next