matsumo,matsumo2,R-09,EDIROLCLive Recording,, matsumoto,matumotoC
English Japanese

Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next

Live Recording & Movie (09)

Last Update: 2010. 4.25

Movie: Festival of Suwa-Jinja
Date: 2009.10.11
Place: Suwa-Jinja Shrine in Saitama-ken
Machine:
Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-10-11Suwa-Jinja_Reitaisai01.flv(4.12MB)
2009-10-11Suwa-Jinja_Reitaisai02.flv(4.42MB)

Live Recording: Festival of Kappabashi-Dougugai
Date: 2009.10.12
Place: Kappabashi-Dougugai in Tokyo
Machine:
Roland: EDIROL R-09

<sound file>
2009-10-12Kappabashi- Dougu-Matsuri01.mp3(1.18MB)

Movie: Monorail in Asukayama-Kouen
Date: 2009.10.19
Place: Asukayama-Kouen Park in Tokyo
Machine:
Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-10-16Asukayama-Kouen_Monore-ru01.flv(5.18MB)
2009-10-16Asukayama-Kouen_Monore-ru02.flv(9.15MB)
Live Recording: Festival of Nezu-Sendagi-Shitamachi
Date: 2009.10.25
Place: Bunkyou-ku in Tokyo
Machine:
Roland: EDIROL R-09

<sound file>
2009-10- 25Nedu_Sendagi_Shitamachi_Matsuri.mp3(675KB)
Live Recording: Toden
Date: 2010. 1.10
Place: Kita in Tokyo
Machine:
Zoom: H2 (2ch/24bit/96KHz)

<sound file>
2010-01- 10Toden_Asakayama_teiryuujo01.mp3(1.37MB)

Live Recording: Hibiya-Kouen Park
Date: 2010. 1.14
Place: Chiyoda-ku in Tokyo
Machine:
Zoom: H2 (2ch/24bit/96KHz)

<sound files>
2010-01-14HibiyaKouen_IkenmizunoNagare01.mp3(1.05MB)
2010-01-14HibiyaKouen_IkenoFunsui01.mp3(0.98MB)
2010-01-14HibiyaKouen_TorinoKoe01.mp3(733KB)
2010-01-14HibiyaKouen_DaiFunsui01.mp3(1.78MB)
Live Recording: Toden
Date: 2010. 1.17
Place: Kita-ku in Tokyo
Machine:
Zoom: H2 (4ch/24bit/48KHz)

<sound file>
2010-01-17Toden-Asukayama01.mp3(1.11MB)Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next