matsumo,matsumo2,R-09,EDIROLCLive Recording,, matsumoto,matumotoC
English Japanese

Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next

Live Recording & Movie (08)

Last Update: 2010. 4.25

Movie: Hiryuunotaki in Hakone
Date: 2009. 9. 1
Place: Hakone in Kanagawa-ken
Machine:
Canon PowerShot SX10IS

<movie file>
2009-09-01Hakone-HiryuunoTaki01.flv(4.96MB)

Movie: Kariyoseyama
Date: 2009. 9. 6
Place: Okutama in Tokyo
Machine:
Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-09-06Kariyose-yama01.flv(5.11MB)
2009-09-06Kariyose-yama02.flv(5.09MB)
Movie: Festival of Nanasha-Jinja Shrine
Date: 2009. 9.23
Place: Kita-ku in Tokyo

Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie file>
2009-09-23nanasya-jnja-sairei01.flv(9.04MB)
Live Recording: Festival of Teppougumi
Date: 2009. 9.27
Place: Shinju-ku in Tokyo

Machine: Roland: EDIROL R-09

<sound file>
2009-09-27teppougumi-hyakunintai01.mp3(1.40MB)
2009-09-27teppougumi-hyakunintai02.mp3(555KB)
2009-09-27teppougumi-hyakunintai03.mp3(548KB)
2009-09-27teppougumi-hyakunintai04.mp3(555KB)
Movie: Kuroyama-Santaki
Date: 2009.10.11
Place: Okumusashi in Saitama-ken

Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie file>
2009-10-11Kuroyama-Santaki01.flv(4.87MB)Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next