matsumo,matsumo2,R-09,EDIROLCLive Recording,, matsumoto,matumotoC
English Japanese

Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next

Movie (07)

Last Update: 2010. 4.25

Movie: Kurohime-yama Mountain
Date: 2009. 8.15
Place: Kurohime-yama
Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-08-15Kurohimeyama_Sawa.flv(5.83MB)
2009-08-15Kurohimeyama_Semitotori01.flv(4.56MB)
2009-08-15Kurohimeyama_Semitotori02.flv(5.37MB)
Movie: Iiduna-yama Mountain
Date: 2009. 8.16
Place: Iiduna-yama
Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-08-16IidunaKougen_Iidunayama.flv(3.10MB)
2009-08-16IidunaKougen_Iidunayama_Top01.flv(3.66MB)
2009-08-16IidunaKougen_Iidunayama_Top02.flv(3.05MB)

Movie: Kurohime-Kougen
Date: 2009. 8.17
Place: Wood & Naenadaki in Kurohime-Kougen
Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-08-17KurohimeKougen_Semi.flv(4.85MB)
2009-08-17KurohimeKougen_Naenadaki.flv(4.81MB)
Movie: Utsukushigahara-Kougen
Date: 2009. 8.18
Place: Bas-Stop, Ougahana & Ougakashira in Utsukushigahara -Kougen
Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-08-18UtsukushigaharaKougen_Basutei.flv(4.36MB)
2009-08-18UtsukushigaharaKougen_OugaHanai.flv(3.37MB)
2009-08-18UtsukushigaharaKougen_OugaKashira.flv(3.08MB)

Movie: Festival of Tabata-Hachiman-Jinja Shrine
Date: 2009. 8.23
Place: Kita-ku Tokyo
Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-08-23Tabata-Hachiman-Jinja_Tabata-Miyamoto01.flv(13.2MB)
2009-08-23Tabata-Hachiman-Jinja_Tabata-Miyamoto02.flv(10.2MB)


Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next