matsumo,matsumo2,R-09,EDIROLCLive Recording,, matsumoto,matumotoC
English Japanese

Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next

Live Recording & Movie (04)

Last Update: 2009. 6.21
Live Recording & Movie: Festival of Kanda-Myoujin Shrine
Date: 2009. 5. 9
Place: Near Kanda-Myoujin & Akihabara
Machine: Roland EDIROL R-09 & Canon PowerShot SX10IS

<sound files in Kanda-Myoujin>
2009-05-10kanda-myoujin02.mp3(1.09MB)
2009-05-10kanda-myoujin03.mp3(2.29MB)

<sound file in Akihabara>
2009-05-10kanda-myoujin01.mp3(813KB)

<movie files in Kanda-Myoujin>
2009-05-10_kanda_myoujin_miyairi01.flv(5.17MB)
2009-05-10_kanda_myoujin_miyairi02.flv(4.78MB)

<movie files in Akihabara>
2009-05-10_kanda-myoujin_sairei_akihabara01.flv(18.0MB)
2009-05-10_kanda-myoujin_sairei_akihabara02.flv(2.11MB)
Live Recording & Movie: Festival of Asakusa Jinja Shrine
Date: 2009. 5.15
Place:
Near Sensou-ji
Machine: Roland EDIROL R-09 & Canon PowerShot SX10IS

<sound files>
2009-05-15sanja- matsuri-daigyouretsu01.mp3(1.34MB)
2009-05-15sanja- matsuri-daigyouretsu02.mp3(1.97MB)

<movie file>

2009-05-15sanja-matsuri_daigyouretsu01.flv(14.3MB)
-
Live Recording: Festival of Yushia-Tenjin Shrine
Date: 2009. 5.23
Place: Bunkyou-ku Tokyo
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound files>
2009-05-23yushima-tenjin_kodomo-mikoshi_miyairi01.mp3 (2.16MB)
2009-05-23yushima-tenjin_tenjin-daiko01.mp3 (1.64MB)


Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next