matsumo,matsumo2,R-09,EDIROLCLive Recording,, matsumoto,matumotoC
English Japanese

Home(iGeocities) Home(coocan) Next

Wave Recorder

Last Update: 2007. 6.24
Roland: EDIROL R-09 (2ch Recorder)

<Recorder Part>
Tracks: 2ch (stereo)

Data Type:
[ For Recording ] Stereo only
Format: MP3, Sampling Rate: 44.1/48kHz, Bit Rates: 64/96/128/160/192/224/320 kbps
Format: WAV, Sampling Rate: 44.1/48 kHz, Bit Depth: 16/24 bit

[ For Playback ]
Format: MP3, Sampling Rates: 32/44.1/48 kHz, Bit Rate: 64/96/128/160/192/224/256/320/VBR kbps
Format: WAV, Sampling Rates: 32/44.1/48kHz, Bit Depth: 16/24 bit

Zoom: H2 (2ch/4ch Recorder)

<Recorder Part>
Tracks: 2ch (stereo), 4ch
Signal Processing: AD/DA conversion: 24 bits, 128 times over-sampling

Data Type:
[ For Recording ] Stereo, 4ch
2ch:
Format: MP3, Sampling Rate: 44.1kHz, Bit Rate: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/320/VBR kbps
Format: WAV, Sampling Rate: 44.1/48/96kHz, Bit Depth: 16/24bit
4ch:
Format: WAV, Sampling Rate: 44.1/48kHz, Bit Depth: 16/24bit

[ For Playback ]
2ch
Format: MP3, Sampling Rates:44.1/48kHz, Bit Rates: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/VBR kbps
Format: WAV, Sampling Rates: 44.1/48kHz, Bit Depth: 16/24bit
4ch:
Format: WAV, Sampling Rate: 44.1/48kHz, Bit Depth: 16/24bit
Zoom: MRS8 (multi Tracks Recorder)

<Recorder Part>
Tracks: 8ch(audio) + Dram(stereo) + Base(mono)

Data Type:Sampling Rates: 44.1kHz, Bit Depth: 16bit

[ For Playback ]
2ch
Format: WAV, Sampling Rates: 44.1kHz, Bit Depth: 16bit
TEAC: TASCAM DR-07Mk2 (2ch Recorder)

<Recorder Part>
Tracks: 2ch (stereo)

Data Type:
Format: MP3, Sampling Rate: 44.1kHz/48kHz, Bit Rate: 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320kbps
Format: WAV, Sampling Rate: 44.1/48/96kHz, Bit Depth: 16/24bit

[ For Playback ]
Format: MP3, Sampling Rates:44.1/48kHz, Bit Rates:32k-320/VBR/ID3TAG Ver.2.4 Kbps
Format: WAV, Sampling Rates: 44.1/48/96kHz, Bit Depth: 16/24bit
Zoom: H2n (2ch/4ch Recorder)

<Recorder Part>
Tracks: 2ch (stereo), 4ch

Data Type:
[ For Recording ] Stereo, 4ch
2ch:
Format: MP3, Sampling Rate: 44.1kHz, Bit Rate: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/320 kbps
Format: WAV, Sampling Rate: 44.1/48/96kHz, Bit Depth: 16/24bit
4ch:
Format: WAV, Sampling Rate: 44.1/48kHz, Bit Depth: 16/24bit

[ For Playback ]
2ch
Format: MP3, Sampling Rates:44.1/48kHz, Bit Rates: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps
Format: WAV, Sampling Rates: 44.1/48kHz, Bit Depth: 16/24bit
4ch:
Format: WAV, Sampling Rate: 44.1/48kHz, Bit Depth: 16/24bit


Home(iGeocities) Home(coocan) Next