Kikusuikai

About the Muso Jikiden Eishin Ryu School of Iaido

Teachings of the Soke (Grand Master)

One who desires to master the Iai of our School must accept learning our School's teachings, which were transmitted through the ages, without changing anything, however small; one must earnestly desire to practice martial arts in order to transmit to future generations the teachings left to us by our forebears, without changing anything, however small.

The Sword is like the Heart
If the Heart is virtuous, so will be the Sword
To learn the way of the Sword
One must first learn the way of the Heart

One who desires to learn the ways of the Sword must not look for the last of the techniques but for their origin. It is not one's techniques but oneself which governs one's heart - this is how one must find fulfillment. Progression in Iaido lasts as long as one lives - pour your heart and soul into it.

Muso Jikiden Eishin Ryu School's waza

List of the waza currently practiced in the Muso Jikiden Eishin Ryu School of Iaido

Seiza no bu
Mae, Migi, Hidari, Ushiro, Yaegaki, Ukenagashi, Kaishaku, Tsukekomi, Tsukikage, Oikaze, Nukiuchi
Tatehiza no bu Yokogumo, Toraissoku, Inazuma, Ukigumo, Oroshi, Iwanami, Urokogaeshi, Namigaeshi, Takiotoshi, Makko
Iwaza no bu - Okuiai Kasumi, Sunegakoi, Tozume, Towaki, Shihogiri, Tanashita, Ryozume, Torabashiri
Tachiwaza no bu - Okuiai Yukizure, Tsuredachi, Somakuri, Sodome, Shinobu, Yukichigai, Sodesurigaeshi, Mon'iri, Kabezoe, Ukenagashi, Itomagoi sono ichi, Itomagoi sono ni, Itomagoi sono san
Okuiai - Bangai no bu [Tachiwaza] Hayanami, Raiden, Jinrai, Shihogiri
*Additions by the 17th soke, Grand Master Oe
Iaigata Deai, Kobushidori, Zetsumyoken, Dokumyoken, Tsubadome, Ukenagashi, Mappo
Eishin Ryu Batto Ho (Dainippon Batto Ho) Kihon no kata Junto sono ichi, Junto sono ni, Tsuigekito, Shato, Shihoto (sono ichi), Shihoto (sono ni), Zantotsuto
*Additions by the 21st soke, Grand Master Konno Hyakuren
Oku no kata Zenteki gyakuto, Tatekito, Kotekito, Koteki nukiuchi

Transmission of Iaido's Teachings
(List of all Soke of the orthodox line)

First generation Hayashizaki Jinsuke Minamoto Shigenobu (Founder)
Second generation Tamiya Heibei Shigemasa
Third generation Nagano Muraku Nyudo Kinrosai
Fourth generation Momo Gumbei Mitsushige
Fifth generation Arikawa Shozaemon Munetsugu
Sixth generation Manno Dan'emon Nobusada
Seventh generation Hasegawa Shuzeisuke Eishin
Eight generation Arai Seitetsu Kiyonobu
Nineth generation Hayashi Rokudayu Morimasa
Tenth generation Hayashi Yasudayu Seisho
Eleventh generation Oguro Motoemon Kiyokatsu
Twelveth generation Hayashi Masu no Jo Masanari
Thirteen generation Yoda Manzo Yorikatsu
Fourteenth generation Hayashi Yadayu Masayori
Fifteenth generation Tanimura Kame no Jo Yorikatsu
Sixteenth generation代 Goto Magobei Masasuke
Seventeenth generation Oe Masamichi Shikei
Eighteenth generation Hogiyama Namio
Nineteenth generation Fukui Harumasa Tekkotsu
Twentieth generation Kono Minoru Hyakuren
Twenty-first generation Fukui Torao Seizan
Twenty-second generation Ikeda Takashi Seiko (Current soke)