Nome: Marcelo Kuriya
Idade: 35 anos
Cidade Natal: Nova Iguacu-RJ
Clube do Brasil: Sao Bento
Joga no Brasil Club desde 2010
Principais torneios:

Apelido: Lombriga/Larica
Tempo de Gate: 20 anos
Estilo: Igual batian
Caracteristica:
Valor do Passe:
Sonho/desejo: Tomar banho em paz
Idolo: Galinho
Cagadasss/Magure
Scapsssss/Aria
Gustavo Sato
Cesar Nakaya
Mitiko Matsui
Silvio Kimura
Lukam Kawaminami
Marcio Yamamuta
Celso Makiyama
Kendi Suto
Silvio Arakawa
Diego Kato
Elton Nagamatsu
Edson Nagamatsu
Marcelo Kuriya
Akiko Matsui
Marcos Nakaya
Hugo Ikeda
Koji Kume
Jun Oyamada
Yuuta Oyamada
Teruka Nagamatsu
Caio Nagamatsu