Nome: Lukam Kawaminami
Idade: 21 anos
Cidade: Dois Irmaos do Buriti - MS
Clube do Brasil: DIB
Joga no Brasil Club desde 2009
Principais torneios:

Apelido:
Tempo de Gate: 07 Anos
Estilo: Lokaum com M no final
Caracteristica: o loco manooo
Valor do Passe: Um trampo em Aichi
Desejo obsessivo: Morar em Aichi e jogar gueto todo fim de semana sem as batians
Idolo: Meu taco de gueto
Gustavo Sato
Cesar Nakaya
Mitiko Matsui
Silvio Kimura
Lukam Kawaminami
Marcio Yamamuta
Celso Makiyama
Kendi Suto
Silvio Arakawa
Diego Kato
Elton Nagamatsu
Edson Nagamatsu
Marcelo Kuriya
Akiko Matsui
Marcos Nakaya
Hugo Ikeda
Koji Kume
Jun Oyamada
Yuuta Oyamada
Teruka Nagamatsu
Caio Nagamatsu
Cagadasss/まぐれ~
Scapsssss/ありゃー
Fazendo juiz/審判