Nome: Diego Kato
Idade: 25 anos
Cidade Natal: Guaira-SP
Clube do Brasil: Guaira
Joga no Brasil Club desde 2005
Principais torneios:

Cagadasss/Magure
Scapsssss/Aria
Apelido:
Tempo de Gate: 7 anos
Estilo: Pezinho
Caracteristica: Tranquilao
Valor do Passe:
Sonho/desejo:
Idolo:
Gustavo Sato
Cesar Nakaya
Mitiko Matsui
Silvio Kimura
Lukam Kawaminami
Marcio Yamamuta
Celso Makiyama
Kendi Suto
Silvio Arakawa
Diego Kato
Elton Nagamatsu
Edson Nagamatsu
Marcelo Kuriya
Akiko Matsui
Marcos Nakaya
Hugo Ikeda
Koji Kume
Jun Oyamada
Yuuta Oyamada
Teruka Nagamatsu
Caio Nagamatsu