Nome: Silvio Massayuki Arakawa
Cidade: Florida Paulista - SP
Clube do Brasil: Florida Paulista
Joga no Brasil Club desde 2010
Principais torneios:
Apelido: B2
Tempo de Gate: 25 anos
Estilo: Asa de Aguia
Caracteristica: Apavorado
Valor do Passe: Uma panela de chopp
Sonho/desejo: Ser pai adotivo do Gustavo
Idolo: Gustavo, a Ju acha que eh ela!!
Cagadasss/Magure
Scapsssss/Aria
Gustavo Sato
Cesar Nakaya
Mitiko Matsui
Silvio Kimura
Lukam Kawaminami
Marcio Yamamuta
Celso Makiyama
Kendi Suto
Silvio Arakawa
Diego Kato
Elton Nagamatsu
Edson Nagamatsu
Marcelo Kuriya
Akiko Matsui
Marcos Nakaya
Hugo Ikeda
Koji Kume
Jun Oyamada
Yuuta Oyamada
Teruka Nagamatsu
Caio Nagamatsu