RITA CHAO & SAKURA RITA & SAKURA SHOW
Columbia EMI ECHK 589 Columbia EMI ECHK 627
SAKURA & RITA CHAO SAKURA & RITA
Columbia EMI ECHK 640 OWL BRAND HEP 026
RITA & SAKURA + HITMAKERS RITA & SAKURA + HITMAKERS
OWL BRAND HEP 103 VOL.1 FISHERMAN RECORDS TKE-85-606
RITA & SAKURA + HITMAKERS SAKURA & RITA
OWL BRAND HEP 105 G.S. E.P.1033
SAKURA & RITA
›”t₯•Π JCH 6001
RITA & SAKURA + HITMAKERS RITA & SAKURA + HITMAKERColumbia EMI
Columbia EMI 33ESX 606 12" SILVER STAR 12"
SAKURA & RITA SAKURA & RITA
Columbia EMI S-33ESX 620 12" •—Ši F 8924 12"
SAKURA & RITA SAKURA & RITA CHAO
•—Ši F 8961 12" ŠCδΙ HF 15-3636 12"
SAKURA & RITA SAKURA & RITA
BLUE SHR 1009 12" εY‰Ψ₯•Π URI 3016 12"

Top