RITA CHAO RITA CHAO
Columbia EMI ECHK 556 Columbia EMI ECHK 556
RITA CHAO/ROSA FANG RITA CHAO + THE QUESTS
STER 6045 Columbia EMI ECHK 560
RITA CHAO + THE QUESTS RITA CHAO + THE QUESTS
LY-202 ֕WJEP 008
RITA CHAO + THE QUESTS RITA CHAO + THE QUESTS
Columbia EMI EHCK 575 Happy HEP 021
RITA CHAO + THE QUESTS
Columbia EMI EHCK 576
RITA CHAO RITA CHAO
Columbia EMI ECHK 580 Happy HEP 020
RITA CHAO RITA CHAO
ԕWFEP 801 Columbia EMI 604
RITA CHAO + THE SURFERS
Columbia EMI 609
RITA CHAO RITA CHAO
Columbia EMI ECHK 616 oя ECHK 616
RITA CHAO RITA CHAO
Columbia EMI ECHK 622 Blue Star NE 1030
RITA CHAO RITA CHAO
999 CALTEX CTE 20669
RITA CHAO RITA CHAO
Columbia EMI ECHK 639 Columbia EMI ECHK S-ECHK-651
RITA CHAO RITA CHAO
Columbia EMI ECHK S-ECHK-657 ANGEL EMI TAE 301
RITA CHAO RITA CHAO
ANGEL EMI TAE 305 Y؏ TER 6079
RITA CHAO RITA CHAO + THE QUESTS
FISHERMAN TER 6078 Lucky No.102
RITA CHAO RITA CHAO
LUCKY LEP-101 LUCKY SLEP-102
RITA CHAO
Columbia EMI S-ECHK 666

Top